Ултразвучни мерачи на проток

20+ години искуство во производство

Доплер оперативен принцип

Принцип на работа со доплер

НаDF6100Серискиот мерач на проток работи со пренесување на ултразвучен звук од неговиот преносен трансдуцер.Ако звучните рефлектори се движат во рамките на патеката за пренос на звук, звучните бранови ќе се рефлектираат со поместена фреквенција (Доплер фреквенција) од пренесената фреквенција.Промената на фреквенцијата ќе биде директно поврзана со брзината на подвижната честичка или меур.Ова поместување на фреквенцијата се толкува од инструментот и се претвора во различни мерни единици дефинирани од корисникот.

Мора да има некои честички доволно големи за да предизвикаат надолжен одраз - честички поголеми од 100 микрони.

При инсталирање на претворувачите, местото за инсталација мора да има доволно права должина на цевката спротиводно и низводно.Вообичаено, возводно има потреба од 10D, а низводно има потреба од 5D права должина на цевката, каде што D е дијаметар на цевката.

Принцип на работа DF6100-EC

Испратете ни ја вашата порака: